Gravferdsstønad

Gravferdsstønaden fra NAV er behovsprøvd. Det kan gis opptil 26 999,- kroner til å dekke faktiske og nødvendige utgifter til gravferden.

Når avdøde var over 18 år blir tillegget avkortet mot formue og tjenestepensjon som blir utbetalt til avdøde for måneden etter dødsfallet, samt forsikringsbeløp og lignende som blir utbetalt som følge av dødsfallet.
Når avdøde var under 18 år blir det gitt en uavkortet gravferdsstønad med opptil 26 011,- kroner til dekning av utgifter til gravferden.

Om avdøde hadde gjenlevende ektefelle eller samboer med felles barn gjelder litt andre regler. Gravferdsstønad gis da avhengig av den avdødes og den gjenlevendes samlede finansformue. Finansformuen slik den framkommer på siste ligningsutskrift eller siste selvangivelse for den avdøde og den gjenlevende, legges til grunn. Videre legges det til grunn tjenestepensjon som blir utbetalt til den avdøde for måneden etter dødsfallet, samt forsikringsbeløp, støtte fra begravelseskasse og lignende som blir utbetalt som følge av dødsfallet.

Ved dødsfall utenfor Norden

Dersom noen dør utenfor Norden, er en avhengig av at det er tegnet reiseforsikring. Det er ikke slik, som noen tror, at norske statsborgere blir sendt hjem på statens bekostning når de dør i utlandet. Enhver må selv sørge for å være forsikret. Vanlig reiseforsikring dekker midlertidig opphold i utlandet. Er du student eller av annen grunn oppholder deg over lengre tid i utlandet, må det tegnes en egen forsikring. Hjemtransport av kiste er svært kostbart og det er derfor ekstra viktig å ha forsikringene i orden ved opphold i utlandet.

Stønad til båretransport

Når et medlem i folketrygden dør i Norge eller i norsk biland, og båren med avdøde må transporteres over en strekning som er lengre enn 20 km regnet fra dødsstedet til gravstedet, dekkes nødvendige utgifter til båretransporten med unntak av et beløp tilsvarende ti prosent av gravferdsstønaden (2 700,- kroner). Det tas bare hensyn til utgifter til transport av båren i Norge og bilandene til nærmeste naturlige gravsted der den avdøde var bosatt ifølge folkeregisteret, med mindre siste folkeregistrering skyldes pleieforhold. Det kan gjøres unntak fra 20 km-grensen når det er lang avstand til nærmeste begravelsesbyrå. Det samme gjelder hvis det er nødvendig å benytte ferge og ventetiden er lang eller det er nødvendig å leie ferge.

Det samme gjelder hvis dødsfallet skjer under midlertidig opphold i et annet nordisk land. Også i slike tilfeller dekkes utgifter til hjemsendelse av båren til det naturlige gravstedet i Norge.

iMi Begravelsesbyrå hjelper deg med disse søknadene. Stønaden utbetales da til byrået som trekker dette beløpet fra på fakturaen.

Begravelseskasse i fagforening

LO-forbundene utbetaler en stønad ved dødsfall dersom avdøde fortsatt var medlem i fagforeningen. Skifteattest må sendes inn. Stønaden utbetales direkte til arvingene.